MIXXnet IRC Network
Contact

Contact


Server Administrators:
MarkK (TNT) - mark at mixxnet dot net
Levi (ETN) -  junkert at mixxnet dot net
Revox (Cerebrum) - revox at mixxnet dot net
n (Anjuna) - n at mixxnet dot net
coobra (Stockholm) - coobra at mixxnet dot net

IRC Operators:
dj_lane (TNT) - djlane at mixxnet dot net
GGluvsParty (TNT) - ggluvsparty at mixxnet dot net